Tìm nhạc

Biển nghìn thu ở lại

 Nhạc Sĩ: Trịnh Công Sơn, 1999


Biển đánh bờ,

Xôn xao bờ đánh biển

Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai

Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát

Biển là em ngọt đắng trùng khơi

Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi


Biển đánh bờ,

Xôn xao bờ đánh biển

Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai

Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát

Biển là em ngọt đắng trùng khơi

Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi.


No comments:

Post a Comment